Samozatrudnienie kalkulator

Karta podatkowa

Podatnicy prowadzący działalność podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej jeżeli:

  • złożą PIT-16 naczelnikowi urzędu skarbowego, lub podczas zakładania firmy dołączą go do formularza CEIDG-1 i uwzględnią w nim jeden z rodzajów działalności gospodarczej określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 4 listopada 2011 w sprawie stawek karty podatkowej;
  • nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie w oparciu o umowę o pracę;
  • nie korzystają z niespecjalistycznych usług innych firm;
  • ani przedsiębiorca, ani jego małżonek, nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej (poza tymi wymienionymi w ustawie z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
  • nie wytwarzają dóbr objętych akcyzą;
  • ich działalność gospodarcza jest prowadzona na terenie Polski.

Naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość karty podatkowej na dany rok dla danego płatnika czy wspólników w spółce. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby osób zameldowanych w miejscowości, w której zarejestrowana jest firma.

Podczas roku podatkowego podatnik ma za zadanie prowadzenie ewidencji zatrudnienia, kart przychodów pracowniczych, wydawanie i przechwywanie faktur i rachunków sprzedaży towarów i usług przedsiębiorstwa.

W 2019 roku przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej nie opłacają zaliczek na podatek. Nie składają też zeznania podatkowego za zeszły rok podatkowy. Mają za to za zadanie do siódmego dnia każdego miesiąca opłacać podatek za miesiąc poprzedni (ostatnia wpłata za grudzień 2018 – 28 grudnia 2018 roku). Kwotę tę można każdorazowo pomniejszyć o opłaconą i nieodliczoną od podatku dochodowego należność za składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Należy jednak do 31 stycznia 2019 roku złożyć PIT-16A zawierający informację o wysokości składki zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej.

Ostatnio na forum