Samozatrudnienie kalkulator B2B

Amortyzacja samochodu ciężarowego w firmie w 2021 roku

Samochody ciężarowe (pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony) zakupione przez osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zostać zamortyzowane. Według prawa w 2021 roku dotyczy ich amortyzacja jednorazowa, liniowa, degresywna, z indywidualnie ustalonymi stawkami lub dla samochodów używanych. Odpis tego typu stwarza znaczne korzyści finansowe, dlatego warto zorientować się, jakie warunki należy spełnić, by go dokonać.

W niniejszym artykule opisano jedynie dwie metody amortyzacji – degresywną oraz jednorazową, gdyż pozostałe z nich wyglądają tak samo jak amortyzacja samochodów osobowych.

Kalkulator raty amortyzacyjnej

Amortyzacja jednorazowa samochodów ciężarowych

Amortyzacja jednorazowa dotyczy samochodów, które zostały zakupione w danym roku podatkowym i wpisane do ewidencji środków trwałych, znajdujących się w grupie 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (oprócz samochodów osobowych).

Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać 50 000 euro. Dzięki jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu przedsiębiorca ma możliwość zwiększenia kosztów prowadzenia firmy na początku swojej działalności lub w trakcie jej rozwoju.

Prawo do amortyzacji jednorazowej mają jedynie dwa rodzaje przedsiębiorców:

  1. tzw. mali przedsiębiorcy, czyli tacy, u których w 2016 roku wartość przychodu ze sprzedaży wraz z VAT-em, nie była wyższa nić 5 092 000 zł (1 200 000 Euro),
  2. nowi przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej więcej niż dwa lata oraz których małżonek (z którym mają wspólność ustawową), nie prowadził działalności w ostatnich dwóch latach.

Odpisu całej kwoty zakupu samochodu można dokonać już w miesiącu wpisania go do ewidencji środków trwałych firmy. Dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia, czy fundusze na zakup pojazdu należały do prywatnych oszczędności przedsiębiorcy, czy też zasilone były kredytem. Bez znaczenia jest również leasing samochodu.

Amortyzacja degresywna samochodów ciężarowych

Amortyzacja degresywna jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zakupili samochód ciężarowy. Polega na zastosowaniu wysokiego współczynnika 2.0, dzięki czemu okres amortyzacji środka trwałego jest prawie dwa razy krótszy niż przy odpisach standardowych. Metoda degresywna pozwala na szybkie zwiększenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wygląda to w praktyce?

  1. Przedsiębiorca ustala wartość początkową samochodu ciężarowego.
  2. Następnie do ustalonej wartości początkowej stosuje stawkę z wykazu stawek, którą zwiększa o współczynnik 2.0 (przez pierwszy rok podatkowy).
  3. W drugim roku podatkowym aktualizuje wartość początkową poprzez odjęcie od ustalonej na początku stawki, sumy dokonanych już odpisów amortyzacyjnych.
  4. Od uzyskanej wartości dokonuje odpisów według stawki z wykazu stawek, która jest ponownie podwyższona o współczynnik 2.0.
  5. W momencie, gdy stawka amortyzacyjna obliczana metodą progresywną zrówna się ze stawą obliczaną metodą liniową, przedsiębiorca zaczyna dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą liniową i nie stosuje już współczynnika 2.0.