Samozatrudnienie kalkulator B2B

Jak dostać pozwolenie na sprzedaż alkoholu?

Pozwolenie na sprzedaż alkoholu, zwane koncesją na alkohol, wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Warunki jego otrzymania opisane zostały w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku. Przyznanie koncesji uzależnione jest także od przepisów gminnych, które określają np. ilość możliwych punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy.

Warto wiedzieć, że wydanie zezwolenia dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność, dotyczy rodzaju sprzedawanego alkoholu (przedsiębiorcy prowadzący działalność opłacają koncesję obliczoną na podstawie ilości napojów alkoholowych sprzedawanych rocznie):

 • A – napoje zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwo – 525 zł,
 • B – od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł,
 • C – powyżej 18% - 2100 zł.

W celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, musimy złożyć odpowiedni wniosek (wraz z załącznikami) do urzędu gminy.

Powinien on zawierać serię dokumentów:

 • oznaczenia rodzaju zezwolenia (A, B, C)
 • dane przedsiębiorstwa: nazwa, adres, NIP, REGON, dane właściciela (lub osób upoważnionych),
 • numer KRS lub wpis do CEIDG,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu sprzedaży i punktu składowania,
 • załączniki:
  • umowa najmu lub akt własności lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż alkoholu;
  • pisemna zgoda właściciela lokalu lub budynku, w którym znajduje się sklep, a który jest jednocześnie budynkiem mieszkalnym;
  • decyzję sanepidu o sprzedaży produktów spożywczych; dokument opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami do urzędu gminy, musimy czekać na decyzję odpowiedniego organu. W przypadku odrzucenia naszego wniosku, mamy możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów, złożenia nowego wniosku lub odwołania od decyzji.

Uwaga! Nie ma wymogu posiadania zezwoleń na sprzedaż papierosów i wyrobów tytoniowych.